شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ دلتنگي چيزي است که همه به ان مبتلا شده اند.اشنايي که زودبه زودسراغ ادم مي ايد.مخصوصا اگر رفيقت هم سفره ات کسي باشه که تو قران وصفش امده باشد .مگه ميشه دلتنگ اين رفيق ها نشد .رفيق هاي که تو قران امده که اي پيامبر گمان نکن انهايي که در راه خدا کشته شده اند مرده اند نه بلکه انها زنده اند و نزد پرودگارشان روزي ميخو.رنند .چقدر دلم تنگ براي اون رفيقها.../
ساعت ویکتوریا
ان سالهاي دوست داشتن
91 امتیاز
2 برگزیده
321 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top