بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ نمازمغرب وعشا خواندم از سنگر زدم بيرون که ديدم بعضي از بچه ها دارن اب قمقمه ها شون خالي مي کنند.تعجب کردم تو گرما چهل درجه جنوب .چند قدمي نرفته بودم که فهميدم رمز عمليات يا ابوالفضل عباس ادرکني .برام روشن شد چرا اب قمقمه هاشون خالي کردن ..عمليات کربلاي يک ازاد سازي شهر مهران تابستان 65../
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا