شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ نمازمغرب وعشا خواندم از سنگر زدم بيرون که ديدم بعضي از بچه ها دارن اب قمقمه ها شون خالي مي کنند.تعجب کردم تو گرما چهل درجه جنوب .چند قدمي نرفته بودم که فهميدم رمز عمليات يا ابوالفضل عباس ادرکني .برام روشن شد چرا اب قمقمه هاشون خالي کردن ..عمليات کربلاي يک ازاد سازي شهر مهران تابستان 65../
ساعت دماسنج
ان سالهاي دوست داشتن
91 امتیاز
2 برگزیده
320 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top