شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ چندماهي ميشد که سر نزده بودم به اين دنياي مجازي که امشب خدمت رسيدم .کلي شارز شدم ../
ساعت ویکتوریا
ان سالهاي دوست داشتن
90 امتیاز
2 برگزیده
321 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top