شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ بعد از کلي التماس کردن بلاخر پدرومادرم راضي کردم براي رفتن به جبهه.حالا مانده بود سن کم ان روزها سال 60 متولدين سال 45 بزور ميبردن ما 47 بوديم .خلاقيت کرديم عدد پنج نوشتم روکاغذ با قيچي دورش بريدم تا کوچک شد گذاشتم رو عدد 7 شناسنامه شدم متولد 1345 رفتم سپاه .مسول اعزام شهيد چيذري بود تا کپي گرفت خنديد گفت اين مسول ثبت عددي نوشته 1345 ولي حروفي يادش رفته بنويس 135 که تاز فهميدم چيکار کردم.../
لاهوت
زيبا بود
چراغ جادو
ان سالهاي دوست داشتن
91 امتیاز
2 برگزیده
320 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top