شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ باسلام با موضوع محمد ص خورشيد عالم تاب به روزام تشريف بياريد .با تشکر ./ان سالهاي دوست داشتني
نظرمن
93/11/6
تسبیح دیجیتال
ان سالهاي دوست داشتن
91 امتیاز
2 برگزیده
320 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top