بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ واردمحوط ميشوي ومينگري به عکسها.همه لبخدبرلب دارند.دردل مي خواني.(مست ازخانه برون تاخته اي يعني چي؟نبايدفراموش کني که اينجا نمايشگاه عکس نيست .گلزار شهداست.وهرچه مي بيني گل است گل.با ديدن امدن کارواني از الست وقيافه هاي معصوم براي چندمين بار زمزمه مي کني .به هرکس قسمتي دادي خدايا شهادت ميشد اي کاش قسمت ما.ارام ارام از کنار مزارشان مي گذري ودلت به حال گذشته ات ميسوزد.وحسرت جا ماندن مي خوري.....
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تسبیح دیجیتال