شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ واردمحوط ميشوي ومينگري به عکسها.همه لبخدبرلب دارند.دردل مي خواني.(مست ازخانه برون تاخته اي يعني چي؟نبايدفراموش کني که اينجا نمايشگاه عکس نيست .گلزار شهداست.وهرچه مي بيني گل است گل.با ديدن امدن کارواني از الست وقيافه هاي معصوم براي چندمين بار زمزمه مي کني .به هرکس قسمتي دادي خدايا شهادت ميشد اي کاش قسمت ما.ارام ارام از کنار مزارشان مي گذري ودلت به حال گذشته ات ميسوزد.وحسرت جا ماندن مي خوري.....
چراغ جادو
ان سالهاي دوست داشتن
91 امتیاز
2 برگزیده
320 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top