شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ يادم باشد زيبايي هاي کوچک را ببينم حتي اگر ميان زشتي هاي بزرگ باشد..يادم باشد ديگران دوست بدارم انگونه که هستند نه انگونه که من مي خواهم ....
چراغ جادو
ان سالهاي دوست داشتن
90 امتیاز
2 برگزیده
321 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top